Biuletyn informacyjnyy
 
Polska w Unii Europejskiej
Na podstawie Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej podpisanego w dniu 16.04.2003 r. Polska z dniem 1.05.2004 r. stała się członkiem Unii Europejskiej.
 
Z tą też datą Polska stała się uczestnikiem oraz gwarantem Jednolitego Rynku Wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej . Przejawem Jednolitego Rynku jest wolność gospodarcza realizowana przez fundamentalne swobody przepływu: towarów, osób, usług i kapitału.
 
Obrót towarowy z Polską jest dokonywany na takich samych warunkach jak z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej. Swoboda przepływu towarów rozciąga się na całą wymianę towarową . Oparta jest na zakazie pobierania ceł wywozowych i przywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym. Zasada ta jest uzupełniona przez przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi.
 
Łatwość obrotu towarowego innych Państw Członkowskich z Polską wynika z prawa traktatowego, zgodnie z którym każdy towar legalnie wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu zgodnie z formalnościami przywozowymi w jednym z Państw Członkowskich ma zagwarantowany swobodny obrót na całym Jednolitym Rynku.
 
Swobodny przepływ towarów jest uzupełniony jest przez wolności gospodarcze ta takie jak możliwość prowadzenia przedsiębiorstw oraz świadczenia usług przez podmioty wspólnotowe na terenie Wspólnoty Europejskiej w tym na terenie państwa polskiego (Art.43 i 49 TWE)
 
wprowadzają jednolity zakaz ograniczeń wolności gospodarczej realizowanej przez podmioty jednego państwa prowadzących taką działalność na obszarze innego państwa. ```
 
Podmioty gospodarcze mające status przedsiębiorstwa wspólnotowego (art. 48 TWE ) korzystają ze swobód przedsiębiorczości:
Swoboda pierwotna przedsiębiorczości obejmuje prawo do bezpośredniego podejmowania przez podmioty z innych Państw Członkowskich zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw oraz nabywania udziałów w przedsiębiorstwach. Jest to powołanie nowego podmiotu gospodarczego na warunkach w prawie kraju przyjmującego. Jest to powołanie nowego podmiotu gospodarczego na warunkach w prawie kraju przyjmującego.
 
Wtórna swoboda przedsiębiorczości dotyczy istniejących przedsiębiorstw wspólnotowych, które rozszerzyć terytorium działania swojego przedsiębiorstwa przez powołanie filii, oddziałów, agencji w innym państwie wspólnotowym , kontynuując zarazem prowadzenie działalności podstawowej. Państwo przyjmujące, na terenie którego tworzy się jednostka zależna przedsiębiorstwa wspólnotowego, np. Polska , nie może natomiast podważać statusu prawnego przedsiębiorstwa macierzystego.
 
Przedsiębiorca wspólnotowy , prowadzący działalność w kraju wspólnotowym korzysta z takich samych praw jak przedsiębiorstwa krajowe. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec przedsiębiorców wspólnotowych ograniczeń swobody prowadzenia działalności, inwestowania , dostępu do kredytów komercyjnych bądź też wszelkich form wsparcia udzielanego przez władze publiczne.
 
Polska gwarantuje również przedsiębiorcom wspólnotowym swobodę świadczenia usług tj. świadczenie na jej terytorium usług odpłatnych o charakterze przejściowym przez przedsiębiorstwo innego Państwa Członkowskiego. Usługodawca ma pełny dostęp do lokalnego rynku na takich zasadach jak lokalni obywatele. Niedopuszczalne jest stosowanie ograniczeń o administracyjnym lub wynikające z praktyki jedynie w stosunku do usługodawców wspólnotowych. Znamienna jest ponadto zasada ,że jeżeli usługodawca uzyskał już zezwolenie na świadczenie określonych usług w państwie pochodzenia , państwo przyjmujące np. Polska nie może wymagać od niego uzyskania odrębnego zezwolenia celem wykonania tej usługi w danym państwie.
22.02.2018r.
Coryright © Robert Kurtys 2004